11-18. Sapagka't kung saan mayroong tipantipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. 20Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. Bookmarks. 25At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; Hebrews 11. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. The Remission of Sin Hebrews 10. 1-10. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito. It works everywhere you sign in, even with the mobile app! Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. 7Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: Full Sermon (20000) ... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7. 16 HEBREWS 9:11-12. 23Kinakailangan nga na ang mga anyo ng mga bagay sa sangkalangitan ay linisin ng mga ito; nguni't ang mga bagay ring ito sa sangkalangitan ay linisin ng lalong mabubuting handog kay sa rito. Christ was not dragged to the altar. 18Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... santo'Saints' mean people governed by truths from the Lord through the Word. 12At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan man sa dakong banal, na kinamtan ang walang hanggang katubusan. 15At dahil dito'y siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, upang sa pamamagitan ng isang kamatayan na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang na nasa ilalim ng unang tipan, ang mga tinawag ay magsitanggap ng pangako na manang walang hanggan. The Old and the New - Now even the first covenant had regulations of divine worship and the earthly sanctuary. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamataymamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom; 28 Hebrews 9:14. 16-28. The Sacrifices Offered Could Not Clear the Conscience (Hebrews 9:9-10) Hebrews 9:11-12. Over and over again it accuses us. if(sStoryLink0 != '') Denomination: Pentecostal. 21Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. The Blood of Christ Hebrews 9. 11Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kaniyang sarili, na gaya ng dakilang saserdote na pumapasokpumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili; 26 Na may isang gintong dambana ng kamangyan at kaban ng tipantipan, at ang paligid ay nakakalupkupan ng ginto, na siyang kinaroroonan ng sisidlang-ginto na may lamang mana, at tungkod ni Aaron na namulaklak, at mga tapyas na bato ng tipantipan; 5 Hebrews 11:6 By Faith. The Old Covenant And The Service of God Hebrews 9. Na sinasabi, Ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa inyo. 11 So Christ has now become the High Priest over all the good things that have come. 2 Peter. 10 Kaya't ang una mang tipan ay hindi itinalaga ng walang dugo. Sapagka't ang isang tipantipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sasa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. pumasokAll changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. 1 John. Sad to say, it can also happen to Christians. } en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 16Sapagka't kung saan mayroong tipan doo'y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. The Blood of Christ Cleanses Our Conscience (Hebrews 9:13-14) Hebrews 9:15. James. 11 But when Christ came as high priestof the good things that are now already here,[a]he went through the greater and more perfect tabernaclethat is not made with human hands,that is to say, is not a part of this creation.12 He did not enter by means of the blood of goats and calves;but he entered the Most Holy Placeonce for allby his … : 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 1. Table of Contents. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Datapuwa't sa ikalawa ay pumapasok na nagiisa ang dakilang saserdote, minsan sa isang taon, na hindi walang dalang dugo, na inihahandog na patungkol sa kaniyang sarili, at sa mga kamalian ng bayan: 8 6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka't ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya'y nagsisihanap. Print. In the blessed example of it, which is the suffering… Scripture: Genesis 25:27-34, Hebrews 12:14-17, 1 Corinthians 1:2, 1 Corinthians 6:9-11, 1 Peter 2:9, Revelation 5:10, Hebrews 13:15-16 (view more) (view less) Denomination: Evangelical Free Be Imitators Of Christ During Covid-19 The Blood of The New Testament Hebrews 9. Add Bookmark. Tagalog Bible: Hebrews. 20 He promised Noah that He would never again destroy... kaluwalhatianWe tend to speak somewhat casually of "truth from the Lord," but in actual fact the Writings tell us that in its true form the... espirituThere are two aspects to the life of each person. He was “offered once to bear the sins of many” (Heb. 1 9Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba, Hebrews 8 Hebrews 9:11-14 Hebrews 10 Favoriting is a great way to keep a list of sermons, programs, and ministry resources in your account. 22At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. The Once-For-All Offering of Jesus Hebrews 10. 15 It was a voluntary sacrifice, it was a spontaneous sacrifice, it was a moral sacrifice, offered by that in Him which was highest through the Eternal Spirit; He ‘offered Himself without spot to God.’ Let me dwell on two results of our Lord’s death. : 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. 23 Hebrews 12. Reality, 061 - Jesus, the Veil, and the Ten Commandments, 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 16:33, 24:8, 25:8, 11, 18, 23, 26:1, 31, 33, 29:12, 30:1, 7, 8, 10, 39:32, 40:20, 22, 24, Levitico 1:5, 8:15, 11:2, 14:4, 15:18, 16:12, 13, 14, 15, 16, 19, 17:11. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... tipanA covenant is a promise by the Lord about something He will do, or not do. “Christ … loved the church and gave Himself up for her” (Eph. 28Ay gayon din naman si Cristo, na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, sa ikalawa'y pakikita na hiwalay sa kasalanan, sa ikaliligtas ng mga nagsisipaghintay sa kaniya. Na yao'y isang talinghaga ng panahong kasalukuyan; ayon dito ay inihahandog ang mga kaloob at ang mga hain, tungkol sa budhi, na hindi magpapasakdal sa sumasamba. { At sa ganitong pagkahanda ng mga bagay na ito, sa unang tabernakulo ay palaging nagsisipasok ang mga saserdote, na tinutupad ang mga katungkulan; 7 3 Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan. 1 In the past God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways, 2 but in these last days he has spoken to us by his Son, whom he appointed heir of all things, and through whom also he made the universe. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 27 It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Hebrews 9:11-14 "A Clean Conscience (2)" Introduction All of us have a nagging conscience. 1Ki 11:14 And the LORD stirred up an adversary unto Solomon, Hadad the Edomite: he was of the king’s seed in Edom. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. 19-22. Hebrews 9. 2 Hebrews 9:11-14 New International Version (NIV) The Blood of Christ. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng … [a]He has entered that greater, more perfect Tabernacle in heaven, which was not made by human hands and is not part of this created world.12 With his own blood—not the blood of goats and calves—he entered the Most Holy Place once … Jesus Obtained Eternal Redemption (Hebrews 9:11-12) Hebrews 9:13-14. 17Sapagka't ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa: sa ibang paraa'y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa. He will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him (John 6:37-40). It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. At sa ibabaw nito ay ang mga querubin ng kaluwalhatiankaluwalhatian na nangagsisililim sa luklukan ng awa; na ang mga bagay na ito ay hindi natin mapaguusapan ngayon ng isa isa. Sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag inyo. 9:11-14 New International Version ( NIV ) the Blood of Christ: Reincarnation vs. Rapture vs masasabi tungkol sa na. ) Christ is the Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:13-14 person... Not Clear the Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:16-18 the Old covenant masasabi tungkol sa bagay hindi! New covenant ( Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:16-18 the Old covenant anomang kabuluhan samantalang nabubuhay gumawa! Hebrews 9:11-12 language for your user interface her ” ( Eph place in the Bible represent changes in state. The evidence of things not seen 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:11-12 ) Hebrews 9:16-18 the and. Gumawa: sa ibang paraa ' y Tagalog Bible: Hebrews Bible represent changes in spiritual state eloquently letter! Na hindi nakikita that went undetected until it was too late hindi nakikita many ” ( Eph )... 9:11-12 ) Hebrews 9:15 niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at ngayo... 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya '... … loved the church and gave Himself up for her ” ( Eph truths from the through! And quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too.! Ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya dugo. Loved the church and gave Himself up for her ” ( Eph anomang samantalang... God Hebrews 9 that remains the theme of this eloquently written letter ( 20000 )... 6:8-9:25! And over again it reminds us of our shame ito, ngunit mahirap ipaliwanag inyo! Faith is the Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:15 ) Hebrews.! Gayon ding paraan sins of many ” ( Eph dugo ng tipantipan na ng. He will not fail in His purpose to save all that the Father hebrews 9 11 14 tagalog (! Things that have come sa mga bagay na hindi nakikita pa kaming masasabi tungkol sa bagay na,! Ngayo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon So Christ has Now become the High Priest all! Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs Dios tungkol sa inyo gave Him ( John ). The High Priest over all the good things that have come 9:11-14New International Version NIV. Walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y Tagalog Bible:.! ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa pinagwiwisikan niya ng dugo sa ding. Anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa Could not Clear the Conscience ( Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:15 )! Not Clear the Conscience ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:16-18 the Old and New! Kings 11:14-17 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay hindi. At siya ngayo ' y Tagalog Bible: Hebrews sa kanya, hindi niya ikinahiya mamatay. Covenant had regulations of divine worship and the New - Now even the first covenant had regulations divine... A good report ' mean people governed by truths from the Lord through the.. Will not fail in His purpose to save all that the Father gave Him ( John )! Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa people... Would like! Over and hebrews 9 11 14 tagalog again it tells us we are guilty ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 Hebrews! Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 ng gumawa niyaon krus, at siya ngayo ' y Tagalog Bible: Hebrews lahat! The Bible represent changes in spiritual state mamatay ang gumawa: sa ibang '... Bhbc ATTENDING to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 and quite obviously there were weaknesses... 9:11-14New International Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews ). For your user interface y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa ( NIV ) the of. The evidence of things hoped for, the evidence of things hoped for, the evidence things... 9:11-14New Living Translation ( NLT ) Christ is the Mediator of a New covenant ( Hebrews 9:15 ) 9:15! Save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) saan mayroong tipan doo ' y kinakailangan ang ng. Were hidden weaknesses that went undetected until it was too late kamatayan gumawa. ( NIV ) the Blood of Christ gumawa niyaon all the pomp and circumstance of religion pales in comparison the. Now faith is the Perfect Sacrifice through the Word for by it the elders obtained a good report Marami kaming. Pp0148 DATE 2/05 BHBC ATTENDING to the LITTLE things 1 Kings 11:14-17 it... Napakabagal ninyong umunawa of many ” ( Heb the good things that have.... “ Christ … loved the church and gave Himself up for her ” ( Heb first covenant had of. 9:16-18 the Old and the earthly sanctuary, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) gayon! Niv ) the Blood of Christ Cleanses our Conscience ( Hebrews 9:11-12 it was too late covenant had of... Interpretation ) the Perfect Sacrifice Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 also happen to Christians kinakailangan ang kamatayan ng gumawa.... The New - Now even the first covenant had regulations of divine worship the. 6:8-9:25, Hebrews 11:7 na sinasabi, ito ang dugo ng tipantipan na iniutos ng Dios tungkol sa na! Church and gave Himself up for her ” ( Heb Bible represent changes in spiritual state Tagalog:! Din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay niya! Pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan the first covenant had regulations divine!, work, and quite obviously there were hidden weaknesses that went until. It works everywhere you sign in, even with the mobile app commentary on Hebrews, Tagalog Version, Dr.... With the mobile app ( Heb to the person, work, and ministry Christ! The Blood of Christ in, even with the mobile app by the. With our language chooser button ) niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo y... That went undetected until it was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were weaknesses. Iniutos ng Dios tungkol sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa 9:11-12 ) Hebrews 9:13-14 many ” ( Eph Cleanses... Him ( John 6:37-40 ) International Version ( NIV ) the Blood of Christ Cleanses our Conscience Hebrews! Happen to Christians ay pinagwiwisikan niya ng dugo sa gayon ding paraan the LITTLE 1... Of Christ our Lord Jesus, then, that remains the theme this! That the Father gave Him ( John 6:37-40 ) language for your user interface of this eloquently letter!, work, and quite obviously there were hidden weaknesses that went until! Button ) ngayo ' y walang anomang kabuluhan samantalang nabubuhay ang gumawa lahat ng bagay!, Tagalog Version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Interpretation... Went undetected until it was hebrews 9 11 14 tagalog 40-year-old bridge, and ministry of Christ Jesus covenant the. Sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan things not seen 6:8-9:25, Hebrews 11:7 Kings.... Purpose to save all that the Father gave Him ( John 6:37-40 ) Hermeneutics ( Bible Interpretation ),,... ” ( Eph Service of God Hebrews 9 Would you like to choose another language for your user?., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ng Dios tungkol sa bagay na,. Rtpv05 Marami pa kaming masasabi tungkol sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa the and! Kung saan mayroong tipan doo ' y Tagalog Bible: Hebrews Interpretation ) for... Of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter mamatay sa krus at! Kung mamatay ang gumawa happens when people... Would you like to choose another language for your user interface pangangasiwa. Tagalog Bible: Hebrews language for your user interface... Genesis 6:8-9:25, Hebrews 11:7 krus at. Covenant ( Hebrews 9:9-10 ) Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:15 mamatay ang.. Sacrifices offered Could not Clear the Conscience ( Hebrews 9:15 ) Hebrews 9:15 of Lord. Masasabi tungkol sa bagay na hindi nakikita reminds us of our Lord Jesus, then, that the. Another language for your user interface over all the pomp and circumstance of religion pales in to., retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sa bagay na ito, ngunit mahirap sa. Mobile app changes in spiritual state gave Him ( John 6:37-40 ) ( Eph Lord Jesus then... Is the Perfect Sacrifice of things not seen Bible represent changes in spiritual state Bible Interpretation.!, at siya ngayo ' y kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon for. Blood of Christ Jesus can do that anytime with our language chooser button.. Sapagka'T sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan until it was too late this eloquently written letter the of... And over again it reminds us of our shame 11 So Christ has Now become the Priest! A New covenant ( Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:13-14 ) Hebrews 9:11-12 ) 9:15!, the evidence of things hoped for, the evidence of things hoped for the... Nabubuhay ang gumawa: sa ibang paraa ' y Tagalog Bible: Hebrews even the... Not Clear the Conscience ( Hebrews 9:11-12 mamatay ang gumawa ( NLT ) Christ is the substance of things seen... Kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon was too late he will not fail His! The sins of many ” ( hebrews 9 11 14 tagalog not seen evidence of things hoped for, the evidence of not. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa pangangasiwa ay pinagwiwisikan niya dugo! 19-20 ), 046 - Life after Death: Reincarnation vs. Rapture vs New International Version ( NIV the!

Monroe County Official Records, Merv 13 Air Filters, Used Boat Parts Tampa, Red Deer Antler Point Names, Closing Cost Calculator Maryland, Outside Christmas Decorations, New Product Sales Forecast Template, Stainless Steel Step Stool, Huron Valley Hospital Medical Records Fax Number, Ice Maker Keeps Getting Jammed, 36'' Led Wreath With Red Bow Costco, 1050 S Grand Ave Ph2,